ဧရာဝတီမွီး ရခိုင်သားတိ

ဧရာဝတီမွီး ရခိုင်သားတိ

Owner: Administrator

Group members: 1


0/5 stars (0 votes)

Description:

ကိုင်း အေနိန်ရာမှာ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ မွီးရေ ရခိုင်သားတိ စုဆုံပနာ ပြောဆိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကတ်မေ။

Brief description: တကဗာလုံးက ဧရာဝတီတိုင်းထဲမှာ မွီးရေ ရခိုင်သားတိ တွိဆုံရေ နိန်ရာ
© 2017 Arakan Online