မြန်မာပြည် ပြင်ပမွီး ရခိုင်သားတိ

မြန်မာပြည် ပြင်ပမွီး ရခိုင်သားတိ

Owner: Administrator

Group members: 1


0/5 stars (0 votes)

Description:

ကိုင်း အေနိန်ရာမှာ မြန်မာပြည် ပြင်ပမှာ မွီးဖွားရေ ရခိုင်သားတိ စုဆုံပနာ ပြောဆိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကတ်မေ။

Brief description: တကဗာလုံးက မြန်မာပြည် ပြင်ပမှာ မွီးရေ ရခိုင်သားတိ တွိရေနိန်ရာ။
© 2017 Arakan Online